Regulamin "Urodzinowa loteria More’moi"

REGULAMIN LOTERII „Urodzinowa loteria More’moi” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem loterii „Urodzinowa loteria” (dalej:Loteria”) jest MOREMOI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 4e, NIP:895-201-93-30, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Loteria organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Celem Loterii jest promocja marki Organizatora. 

5. Loteria trwa od dnia 23 października 2020 r. do dnia 25 października 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Loterii”). 

 

§2 [UCZESTNICY LOTERII]

 1. W Loterii mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.

 2. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie. 

3. Udział w Loterii jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

4. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik powinien: 

  4.1. Dokonać zakupu dowolnych produktów w sklepie internetowym moremoi.com. 

  4.2. Podczas składania zamówienia zamawiający musi użyć kodu : 5LATMOREMOI 

  4.3. Zamówienie musi być opłacone, aby wzięło udział w loterii. W przypadku wybrania sposobu płatności “przelew tradycyjny” na zaksięgowanie płatności czekamy 3 dni od złożenia zamówienia tj. Do 28.10.2020  do godz. 11.00 włącznie.

  4.4. W przypadku wybrania płatności “za pobraniem”, zamówienia nie będą brane pod uwagę.

5. Dokonane zamówienia zwane będą w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.

 

 §3 [NAGRODY] 

1. W Loterii przyznanych zostanie 5 nagród w postaci bonu upominkowego w wysokości:

 1x 500 zł , 2x 200 zł oraz 2x 100 zł na wykorzystanie w sklepie www.moremoi.com.

 2. Laureat Loterii nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

 

§4 [PRZEBIEG LOTERII] 

1. Uczestnicy zobowiązani są złożyć zamówienie z kodem:   5LATMOREMOI w dniach 23.10.2020 - 25.10.2020r oraz dokonać jego opłaty.

2. Przedmiotem losowania będą numery zamówień spełniające warunki opisane w §2 pkt 4  losowane. 

3. Losowanie odbędzie się dnia 28 października 2020 r. na relacji LIVE na instagramie marki :https://www.instagram.com/more_moi/ , które przeprowadzą członkowie Komisji powołanej przez Organizatora.

4. Na podstawie wylosowanych 5 zgłoszeń pierwsze 2 losy otrzymają nagrodę w postaci bonu o wartości 100 zł każdy, kolejne 2 losy wygrywają bony o wartości 200 zł każdy, ostatni los czyli 5 wygrywa nagrodę główną, bon o wartości 500 zł.

5.  Podczas ogłaszania wyników Organizator będzie posługiwał się wyłącznie numerami zamówień.

6. Posiadacze wylosowanych numerów zamówień, którym przysługuje Nagroda, zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 29 października 2020 r. za pomocą stosownej wiadomości email na adres, podany podczas składania zamówienia. 

7.Wiadomości email będą zawierały nagrodę w formie elektronicznego bonu wartościowego do wykorzystania w sklepie More’moi za pomocą kodu o wartości równoznacznej dla danej wygranej.

 

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Operatorem Serwisu moremoi.com oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE zwanym dalej RODO jest firma MOREMOI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Buforowej 4e, 52-131 Wrocław. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią , tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody. 

4. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO).