Regulamin Promocji "5 Urodziny More'Moi"

REGULAMIN PROMOCJI „ 5 Urodziny More’Moi” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem promocji „ 5 Urodziny More’moi”(dalej:Promocja”) jest MOREMOI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 4e, NIP:895-201-93-30, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Promocja trwa od dnia 23 października 2020 r. do dnia 25 października 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Promocji”). 

 

§2 [UCZESTNICY PROMOCJI]

 1. W Promocji mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.

 2. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Promocji oraz pozbawiona ewentualnej nagrody. 

3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

4. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien: 

  4.1. Dokonać zakupu dowolnych produktów w sklepie internetowym moremoi.com. 

  4.2. Podczas składania zamówienia zamawiający musi użyć kodu : 5LATMOREMOI w pierwszym kroku procesu zakupu tj.  https://moremoi.com/koszyk .

  4.3. Podczas składania zamówienia zamawiający musi w polu “Uwagi do zamówienia” w pierwszym kroku procesu zakupu tj. https://moremoi.com/koszyk, wprowadzić autorską wiadomość odpowiadającą na pytanie : “Co najbardziej cenisz w marce More’Moi?”

  4.4. Zamówienie musi być opłacone, aby wzięło udział w promocji. W przypadku wybrania sposobu płatności “przelew tradycyjny” na zaksięgowanie płatności czekamy 3 dni od złożenia zamówienia tj. Do 28.10.2020  do godz. 11.00 włącznie.

  4.5. W przypadku wybrania płatności “za pobraniem”, zamówienia nie będą brane pod uwagę.

5. Dokonane zamówienia spełniające powyższe warunki zwane będą w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.

6. Uczestnik dokonujący Zgłoszenia, wyraża jednocześnie zgodę na publikację wiadomości, o której mowa w §2 pkt 4.3, na łamach profilu Instagram i Facebook marki More’Moi na potrzeby ogłoszenia wyników Promocji.

 

 §3 [NAGRODY] 

1. W Promocji przyznanych zostanie 5 nagród w postaci bonu upominkowego w wysokości:

 1x 500 zł , 2x 200 zł oraz 2x 100 zł na wykorzystanie w sklepie moremoi.com w terminie 60 dni.

2. Laureat wygranej nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Laureat Nagrody nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

 

§4 [PRZEBIEG PROMOCJI] 

1. Uczestnicy zobowiązani są złożyć zamówienie, spełniające warunki Zgłoszenia, opisane w §2.

2. Wybór 5 najlepszych Zgłoszeń rozpocznie się 28.10.2020 r. po godzinie 11:00 i  zostanie dokonany przez zespół 3 osób powołanych przez Organizatora.

3. Ogłoszenie wygranych Zgłoszeń odbędzie się dnia 29 października 2020 r. na Instagramie marki :https://www.instagram.com/more_moi/ ,

4. Wyróżnione zgłoszenia zostaną ułożone w hierarchii, gdzie jako pierwsze będzie zgłoszenie uznane za najlepsze i otrzymają kolejno bony o wartości 1) bon o wartości 500 zł, 2) bon o wartości 200 zł 3) bon o wartości 200 zł, 4) bon o wartości 100 zł , 1) bon o wartości 100 zł 

5. Podczas ogłaszania wygranych Zgłoszeń opublikowana zostanie treść wiadomości, o których mowa w §2 pkt 4.3.

6. Autorzy wybranych wiadomości, którym przysługuje Nagroda, zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 30 października 2020 r. za pomocą stosownej wiadomości email na adres, podany podczas składania zamówienia. 

7.Wiadomości email będą zawierały nagrodę w formie elektronicznego bonu wartościowego do wykorzystania w sklepie More’moi za pomocą kodu o wartości równoznacznej dla danej wygranej.

 

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Operatorem Serwisu moremoi.com oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE zwanym dalej RODO jest firma MOREMOI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Buforowej 4e, 52-131 Wrocław. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Loterią , tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody. 

4. Dane Uczestników Loterii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO).