Regulamin konkursu "Zaprojektuj własny haft"

REGULAMIN KONKURSU „ Zaprojektuj własny haft” 

(dalej: „Regulamin”) 

 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

 

1. Organizatorem konkursu „ Zaprojektuj własny haft” jest MOREMOI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 4e, NIP:895-201-93-30, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

4. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, ani przeprowadzany przez serwis Instagram.

5. Konkurs trwa od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 

 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.

 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. 

W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody. 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 

  4.1. Zaprojektować swoją propozycję haftu na bluzie. Projekt haftu może zostać wykonany dowolnym sposobem; narysowany na kartce lub zaprojektowany komputerowo.

  4.2.Uczestnik konkursu swój projekt zgłoszeniowy musi dostarczyć do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

  4.3. Zgłoszenie należy wysłać w formie elektronicznej jako plik, skan lub zdjęcie na adres: contact@moremoi.com.

  5. W ramach konkursu Uczestnik przekazuje organizatorowi bezterminowo prawa autorskie do wykonanego projektu, o którym mowa w §2 pkt 4.1 na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalenie w dowolnie wybranej przez Organizatora formie i w dowolny sposób,
  2. zwielokrotnianie (także przez Internet), w tym i na dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
  3. wytwarzanie dowolną techniką dowolną liczbę egzemplarzy,
  4. wprowadzenie dzieła do obrotu na dowolnym terytorium (także w sieci Internet),
  5. publiczne rozpowszechnianie dzieła (także w sieci Internet),
  6. dowolna edycja zależnie od potrzeb Organizatora.

 6. Otrzymanie nagrody konkursowej wyczerpuje wszelkie roszczenia majątkowe z tytułu przeniesienia praw autorskich. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa do dzieła oraz, że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich.

 

 §3 [NAGRODY] 

 

1. W konkursie przyznana zostanie 1 nagroda w postaci bluzy z zaprojektowanym przez zwycięzcę konkursu haftem.

 2. Laureat wygranej nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

3. Laureat Nagrody nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

 

§4 [PRZEBIEG PROMOCJI] 

 

1. Uczestnicy zobowiązani są spełnić warunki Zgłoszenia, opisane w §2.

2. Wybór 2 finałowych Zgłoszeń rozpocznie się 5 maja 2021 r. i  zostanie dokonany przez zespół 6 osób powołanych przez Organizatora.

3. Spośród wybranych 2 finałowych zgłoszeń, zwycięzcę konkursu wybiorą “Obserwatorzy” marki More’moi na łamach ich profilu Instagram, w zorganizowanej ankiecie, utworzonej za pomocą funkcji Stories - ankiety.   

4. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się dnia 6 maja 2021 r. na Instagramie marki :https://www.instagram.com/more_moi/ 

5. Podczas ogłaszania wygranego Zgłoszenia opublikowany zostanie projekt haftu, o którym mowa w §2 pkt 4.1.

6. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda, zostanie powiadomiony o wygranej do dnia 7 maja 2021 r. za pomocą stosownej wiadomości email na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie. 

7. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia nagrody, o której mowa w §3 do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

8. W późniejszym etapie, projekt, który zwycięży, będzie mógł zostać wykorzystany w regularnej produkcji i sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.moremoi.com

 

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 

1. Operatorem Serwisu moremoi.com oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE zwanym dalej RODO jest firma MOREMOI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Buforowej 4e, 52-131 Wrocław. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody. 

4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO).