Regulamin konkursu “Pocztówka z wakacji vol 2”

REGULAMIN KONKURSU “Pocztówka z wakacji vol 2.” 
(dalej: „Regulamin”) 

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Organizatorem konkursu „ Pocztówka z wakacji” jest firma MOREMOI sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Buforowej 4e, NIP:895-201-93-30, zwana dalej „Organizatorem”. 
2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrody w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 
4. Konkurs nie jest sponsorowany, organizowany, ani przeprowadzany przez serwis Instagram.
5. Konkurs trwa od dnia 3 sierpnia 2023 r. do dnia 25 sierpnia 2023 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”). 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, przedstawiciele, partnerzy biznesowi i ambasadorki Organizatora. 
W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody. 
3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy. 
4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien: 
  4.1. Opublikować zdjęcie na swoim prywatnym profilu na Instagramie, na którym widnieje przynajmniej jeden produkt marki More’moi - przy czym ilość produktów innych marek (nie włączając akcesoriów) nie może być większa niż ilość produktów marki More’moi.  Zdjęcie należy oznaczyć @more_moi oraz w opisie użyć hashtagu: #wakacjezmoremoi. Fotografia może zostać wykonana w dowolny sposób i nie musi przedstawiać sylwetki czy twarzy. Zdjęcie musi zostać opublikowane w formie postu, nie stories. 
  4.2. Zdjęcie z oznaczeniem @more_moi musi zostać opublikowane w przedziale czasowym: od dnia 3 sierpnia 2023 r. do dnia 23 sierpnia 2023 r.
  4.3. Uczestnik konkursu może opublikować dowolną ilość zdjęć. 
  5. W ramach konkursu Uczestnik przekazuje organizatorowi bezterminowo prawa autorskie do wykonanego projektu, o którym mowa w §2 pkt 4.1 na następujących polach eksploatacji:
utrwalenie w dowolnie wybranej przez Organizatora formie i w dowolny sposób,
zwielokrotnianie (także przez Internet), w tym i na dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
wytwarzanie dowolną techniką dowolną liczbę egzemplarzy,
wprowadzenie dzieła do obrotu na dowolnym terytorium (także w sieci Internet),
publiczne rozpowszechnianie dzieła (także w sieci Internet),
dowolna edycja zależnie od potrzeb Organizatora.
 6. Otrzymanie nagrody konkursowej wyczerpuje wszelkie roszczenia majątkowe z tytułu przeniesienia praw autorskich. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa do dzieła, oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich.

 §3 [NAGRODY] 

1. Nagrodę w Konkursie stanowią trzy bony zakupowe o wartości: 400 zł (słownie: czterysta złotych) do wykorzystania w sklepie More’moi. Będą one przyznawane jako nagroda tygodnia - w trzy piątki, kolejno: 11.08.2023r. , 18.08.2023r. oraz 25.08.2023r.  W te dni zostaną wyłonieni kolejno trzej Laureaci konkursu. Bony zostaną dostarczone do Laureatów w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. Laureat wygranej nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 
3. Laureat Nagrody nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

§4 [PRZEBIEG PROMOCJI] 

1. Uczestnicy zobowiązani są spełnić warunki Zgłoszenia, opisane w §2.
2. Wybór 3 finałowych zgłoszeń będzie miał miejsce w każdy piątek rozpoczynając od 11 sierpnia 2023r., następnie: 18 sierpnia 2023r. i 25 sierpnia 2023r. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród zdjęć spełniających wymogi konkursu i opublikowanych w poprzedzających 7 dniach. 
3. Wybór dwóch najlepszych zgłoszeń tygodnia zostanie dokonany przez zespół 6 osób powołanych przez Organizatora.
3. Spośród wybranych 2 finałowych zgłoszeń, zwycięzcę konkursu wybiorą “Obserwatorzy” marki More’moi na łamach ich profilu Instagram, w zorganizowanej ankiecie, utworzonej za pomocą funkcji Stories - ankiety.   
4. Ogłoszenia zwycięzcy odbędą się na Instagramie marki w każdą środę miesiąca: :https://www.instagram.com/more_moi/ , na Instagram Stories.
5. Podczas ogłaszania wygranego Zgłoszenia opublikowane zostanie zwycięskie zdjęcie, o którym mowa w §2 pkt 4.1.
6. Uczestnik, któremu przysługuje Nagroda, zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą stosownej wiadomości prywatnej za pośrednictwem Instagrama.
7. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia nagrody, o której mowa w §3 do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
8. W późniejszym etapie, zdjęcia, które zwyciężą, będą mogły zostać opublikowane na oficjalnym profilu marki More’moi na Instagramie: https://www.instagram.com/more_moi/  oraz wykorzystane w reklamach typu: Facebook Ads. 

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Operatorem Serwisu moremoi.com oraz administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 679/2016/UE zwanym dalej RODO jest firma MOREMOI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Buforowej 4e, 52-131 Wrocław. 
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody. 
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (RODO).